Statut

Statut

STATUT FUNDACJI

JEZUICKIEGO OŚRODKA KULTURY I ROZWOJU „VINEA”

 

Tekst jednolity ze zmianami Fundatora z dnia 05.01.2010, dnia 01.08.2012, dnia 06.10.2016, dnia 17.01.2017, z dnia 20.12.2017 i z dnia 14.01.2020

Oświadczeniem woli złożonym przez ojca Grzegorza Radomiaka, przełożonego Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu, działającego w imieniu tego Domu, w dniu 05.01.2010 przed notariuszem Magdaleną Łużyńską-Sawarzyńską z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, zapisanym w formie aktu notarialnego wpisanego do repertorium „A” pod numerem: 39/2010, została ustanowiona FUNDACJA JEZUICKIEGO OŚRODKA KULTURY I ROZWOJU „VINEA” (nazwa skrócona Fundacja VINEA) mająca siedzibę w Poznaniu, ul. Szewska 18 A, 61-760 Poznań, gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie.

Działając w imieniu Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu – zwanego dalej Fundatorem, jako jego przełożony i z tego tytułu uprawniony do jego reprezentacji, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991, nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), nadaję FUNDACJI JEZUICKIEGO OŚRODKA KULTURY I ROZWOJU „VINEA” następujący statut:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

FUNDACJA JEZUICKIEGO OŚRODKA KULTURY I ROZWOJU „VINEA” – zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

1. Fundacja jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.

2. Siedziba Fundacji mieści się w Poznaniu.

§ 3.

1. Terenem działania fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwej realizacji celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4.

1. Fundacja prowadzi księgę honorowych donatorów „KU PAMIĘCI”, do której wpisuje się donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozkwitu działalności Fundacji.

2. Radzie Fundacji powierza się ustalenie zasad wpisywania darczyńców do księgi.

 

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

 

§ 5.

Z uwagi na to, iż kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia, będący obiektem zabytkowym z XIII w. wymagającym intensywnej opieki konserwatorskiej,  oraz sąsiadujący z nim zespół klasztorny są miejscem działania wspólnot chrześcijańskich (w tym Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego zwanej dalej WŻCh) i organizacji o charakterze kulturalnym, a ich położenie i bliskość intensywnego ruchu turystycznego sprawiają, że jest to dobra lokalizacja dla ośrodka kultury i rozwoju, podstawowymi celami Fundacji będą:

a) podejmowanie wszelkiego rodzaju działań służących ochronie zabytkowego charakteru kompleksu kościelno-klasztornego Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu;

b) podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony i promocji dóbr kultury i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego;

c) podejmowanie działań edukacyjnych, promujących rozwój społeczny, duchowy, osobisty, oraz integrujących jednostkę i społeczeństwo;

d) podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.

 

§ 6.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.1 działalność nieodpłatną pożytku publicznego obejmującą:

a) uczestnictwo w tworzeniu i realizacji programu ochrony zabytków(PKD 91.03.Z);

b) podejmowanie wszelkiego rodzaju działań zmierzających do wspierania programu ochrony zabytków (PKD 91.03.Z);

c) działalność propagującą i wspierającą wolontariat (PKD 88.99.Z, 94.99.Z);

d) podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zachowanie tradycji (PKD 85.60.Z, 88.99.Z, 88.10.Z);

e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (PKD 94.99.Z);

f) organizację cyklicznych spotkań dla środowiska naukowego miasta Poznania (PKD 85.60.Z);

g) promowanie zabytkowego kompleksu kościelno-klasztornego Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu poprzez udział w tworzeniu i funkcjonowaniu odpowiedniej infrastruktury turystycznej (PKD 91.03.Z).

h) organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania m.in. w ramach istniejącej „Galerii u Jezuitów”. (PKD 82.30.Z);

i) organizowanie akcji charytatywnych (PKD 88.99.Z);

j) działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów(PKD 86.90E);

k) praktykę lekarską, realizację usług w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej, w szczególności działalność mającą na celu zapewnienie pomocy  psychiatrycznej (86.22.Z).

1.2 działalność odpłatną pożytku publicznego obejmującą:

a) organizowanie koncertów i innych wydarzeń kulturalnych w kompleksie kościelno-klasztornym Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu (PKD 90.04.Z);

b) organizowanie spotkań, imprez, sympozjów, seminariów, wycieczek mających na celu integrację społeczną (PKD 90.02.Z, 79.12.Z, 82.30.Z, 93.29.Z);

c) podejmowanie edukacji poprzez różnego rodzaju wykłady, poradnie i grupy dyskusyjne (PKD 85.60.Z);

d) organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń, itp. zmierzających do rozwoju psycho-fizycznego i duchowego społeczeństwa; (PKD 85.59.B);

e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (PKD 94.99.Z)

 

1.3 działalność gospodarczą prowadzona na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach

a) działalność wydawnicza, reklamową i marketingową (PKD 90.02.Z, 73.11.Z, 58.11.Z);

b) prowadzenie poradni psychologiczno-duchowej (PKD 86.90E);

c) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

d) praktykę lekarską, realizację usług w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej, w szczególności działalność mającą na celu zapewnienie pomocy psychiatrycznej (86.22.Z)

2. Fundacja może podejmować współpracę z innymi podmiotami w zakresie realizacji swoich celów.

3. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. Wszelkie działania podejmowane przez Fundację są działaniami na rzecz ogółu społeczności.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 7.

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł oraz inne dochody z czego 2000 zł (dwa tysiące złotych) przeznaczonych jest na działalność gospodarczą.

2. Na początkową działalność fundacji Fundator zobowiązuje się przystosować i udostępnić pomieszczenie wraz z zapleczem socjalnym, w którym będzie możliwość organizowania wykładów, warsztatów i spotkań dla grup do 50 osób.

§ 8.

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są w szczególności:

a) darowizny osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych;

b) spadki i zapisy;

c) zbiórki z imprez publicznych, organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

d) dochody z majątku, lokaty;

e) dochody z udziału w spółkach;

f) ze sponsoringu;

g) z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

h) dochody z działalności gospodarczej

§ 9.

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację jej celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.

2. Dochód za rok obrachunkowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) Fundacji z działalności gospodarczej jest przeznaczany na cele działalności statutowej, z tym że, Rada Fundacji może podjąć decyzję o przeznaczeniu części dochodu na inwestycje w środki trwałe, konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej.

3.Zabrania się :

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku z małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż stosowane do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10.

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia przyjmie ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 11.

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji;

b) Zarząd Fundacji.

§ 12.

1. Rada Fundacji składa się z czterech do pięciu członków w tym  Ekonoma Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego oraz przynajmniej dwóch członków wskazanych przez Radę Lokalną WŻCh w Poznaniu oraz co najmniej jednego członka wskazanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Duchowej Vinea.

2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3.Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

5. Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy.

§ 13.

1. Rada Fundacji wykonuje swą funkcję na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością obecnych członków, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmian w statucie i uchwały o zakończeniu działalności Fundacji, które podejmowane są  większością kwalifikowaną 51% głosów wszystkich członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, tam gdzie wymagana jest większość zwykła, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

2. Prawo zwoływania posiedzenia Rady Fundacji przysługuje Przewodniczącemu Rady oraz Zarządowi.

3. Nieobecność członka Rady Fundacji, który został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu, nie wstrzymuje posiedzenia Rady, ani nie wpływa na ważność podjętych uchwał.

4. Rada Fundacji może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady głosują na piśmie za podjęciem uchwały.

§ 14.

1. Do kompetencji Rady należą:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji;

b) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

c) kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego, udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków;

d) inspirowanie najbardziej pożądanych kierunków działania Fundacji;

e) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie;

f) uchwalenie regulaminów pracy Rady;

g) ustalanie limitu finansowego zobowiązań, których podjęcie przez Zarząd wymaga zgody Rady;

h) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację odrębnych zakładów;

i) wyrażanie zgody na tworzenie, likwidację i udział w spółkach prawa handlowego;

j) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach, a także ich wynajem lub dzierżawę.

2. Rada może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji chociażby jej działalność nie stwarzała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

§ 15.

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków. Zarząd jest powoływany na trzyletnią kadencję.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkiem Zarządu może być Fundator.

4. Koniec kadencji zarządu powołanego przed dniem zarejestrowania nowego statutu, tj. 17-06-2019 upływa po złożeniu sprawozdania finansowego za rok 2020. 

5. Oznaczanie czasu trwania kadencji nie powoduje żadnych ograniczeń w zakresie możliwości wcześniejszego odwołania

 

§ 16.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentacja Fundacji na zewnątrz;

b) kierowanie bieżąca działalnością Fundacji;

c) przygotowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

d) przygotowanie sprawozdań z działalności Fundacji;

e) realizacja uchwał Rady;

f) podejmowanie uchwał i uchwalanie regulaminów przewidzianych w niniejszym statucie

g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

2. Do składania oświadczeń woli za Fundację wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu. 3. W sprawach ze stosunku pracy funkcję kierownika zakładu pracy pełni Prezes Zarządu.

§ 17.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 18.

1. Pełnienie funkcji w Zarządzie Fundacji jest honorowe.

2. Odpłatne pełnienie funkcji w Zarządzie oraz zasady wynagradzania wymagają zgody Rady Fundacji.

3. W przypadku zatrudnienia Prezesa Zarządu na podstawie umowy o pracę, funkcję kierownika zakładu pracy wobec Prezesa Zarządu pełni przewodniczący Rady.

4. Rada może przyznawać członkom Zarządu okresowe nagrody.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 19.

Decyzję o zmianach w statucie podejmuje Rada Fundacji większością kwalifikowaną 51% głosów wszystkich członków Rady.

 

§ 20.

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji większością kwalifikowaną 51% głosów wszystkich członków Rady. Decyzja o likwidacji wymaga zasięgnięcia opinii Rady Lokalnej WŻCh w Poznaniu.

3. Fundatorowi przysługuje prawo wyznaczenia likwidatora.

§ 21.

Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji.

 

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA

ul. Szewska 18, 61-760 Poznań 
numer konta: 25 1140 2017 0000 4002 1145 4446

Administrator Ochrony Danych Osobowych: rodo@vinea.org.pl

Poradnia VINEA

ul. Szewska 18A, 61-760 Poznań

poradnia@vinea.org.pl

SEKRETARIAT CZYNNY:
poniedziałek - piątek godz. 12:30 - 16:30
tel. 797 907 154

Dane rejestrowe

NIP: 7781469674

REGON: 301366142

KRS: 0000348563

© Fundacja Vinea: dobry psycholog, terapeuta Poznań i online 2020
Wdrożenie i opieka: Joomla Solmedia.pl

Wesprzyj nas